Jdi na obsah Jdi na menu

 

STANOVY

Společenství vlastníků Žatecká 16/8 Praha 1  

vypracované v souladu s částí III, hlavy II, oddílu 5 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Čl. 1

Název a sídlo

 

 1. Název společenství:  Společenství vlastníků Žatecká 16/8 Praha 1-------------------------

 

 1. Sídlo: Žatecká 16/8 Praha 1 Josefov, PSČ 110 00.---------------------------------------------

 

 1. Společenství vlastníků je korporací, právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy nemovité věci – domu a pozemku uvedeného v čl. 2 odst. 1. těchto stanov.--------------

 

Čl. 2

Předmět činnosti

 

 1. Činnost společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy nemovité věci. Nemovitou věcí je pozemek parc. č.23/1, na němž se nachází  dům č.p. 16, k.ú. Josefov.        

 

 1. Společenství vlastníků při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. -----------------

 

 1. Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického se rozumí zejména  ---------------------------------------------------

 

 1. provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,----------------------------------------------------------------------

Pro účely těchto stanov se rozumí:---------------------------------------------------------------------------------

opravou – odstranění částečného fyzického či morálního opotřebení nebo poškození věci za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického či morálního opotřebení nebo poškození. Obnovuje se provozní kvalita věci, její a užitkovost a bezpečnost. Opravou nedochází k technickému zhodnocení a změně účelu užití. Jejím prováděním nevzniká nová věc.-----------

údržbou – pravidelná péče, soustavná činnost za účelem zpomalení fyzického opotřebení a předcházení poruchám a odstraňování drobnějších poruch a vad věci.----------------------------------------------------------------

modernizací – vylepšení či přizpůsobení věci soudobým požadavkům nebo znalostem. --------

rekonstrukcí – takové konstrukční a technologické zásahy, které přinášejí změnu technických parametrů nebo změnu funkce. Tato změna má za následek změnu účelu věci nebo změnu technických parametrů a charakteristických veličin.--------------------------------------------------------------------------------------------

 1. revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,-------------------
 2. údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku,--------------------------
 3. uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.----------------------------------------

 

 1. Činnostmi správy nemovité věci, a tedy činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména  -------------------------------------------------------------

 

 1. zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,-----------------------------------------------------------------------------------------
 2. stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek, jako příspěvků na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání s vlastníky jednotek, případně nájemci,---------------------------------
 3. vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů společenství vlastníků jednotek,---------------
 4. uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků jednotek,----------------------------------------------
 5. činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,
 6. výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek.--

 

 1. Další činností správy nemovité věci, a tedy činností týkající se správy domu a pozemku, je sjednávání, jakož i dohlížení na plnění a vymáhání nároku ze smluv týkajících se zejména-----------

 

 1. zajištění činností spojených se správou domu a pozemku,---------------------------
 2. zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo,     
 3. pojištění domu,----------------------------------------------------------------------------------
 4. nájmu společných částí domu,--------------------------------------------------------------
 5. zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotelny, výměníkové (předávací) stanice, dieselagregáty a podobná vyhrazená technická zařízení.---------------------------------------------------

 

Část II.

Členství ve společenství vlastníků

 

Čl. 3

 Obecná ustanovení

 

 1. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky.             

 

 1. Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech. -----------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu.  Společenství vlastníků je povinno na základě žádosti člena společenství vyhotovit tomuto členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. ------------------------------------------------------------------

 

 1. Společní členové společenství, jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. ---------------------------------------------------------------------------

 

Čl. 4

Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování

 

 1. Člen společenství má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména: ---------------------------------------------
  1. účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek určených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy, -------------------------------------------------
  2. účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování, včetně účasti na rozhodování mimo zasedání, ---------------------------------------------------------------
  3. volit a být volen do orgánů společenství, -------------------------------------------------
  4. předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a k odstranění nedostatků v činnosti společenství, -------------------------------------------------------
  5. seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy nemovité věci, včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů. Nahlížení lze realizovat po předchozí domluvě se statutárním orgánem společenství;---------------------------
  6. nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, zápisů ze schůze shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,---------
  7. žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena společenství nebo nájemce jednotky v domě, -----------------------------------------------------------
  8. obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního roku, -
  9. obdržet přeplatek z vyúčtování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování.--------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména ----------------------------------------------
  1. dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,
  2. včas hradit příspěvky na správu nemovité věci, ---------------------------------------
  3. včas platit zálohy na úhradu služeb a uhradit nedoplatek z jejich vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování, tyto povinnosti je člen společenství oprávněn plnit také prostřednictvím nájemce jednotky, oznámí-li to řádně společenství,---------------
  4. v případě prodlení s peněžitým plněním ve prospěch společenství, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši stanovené jiným právním předpisem nebo nebude-li takový poplatek vyplývat z právních předpisů, uhradit společenství poplatek z prodlení ve výši 1 promile z dlužné částky denně, nejméně však 10 Kč za každý i započatý měsíc prodlení,---------------------------------------------------------------------
  5. řídit se při užívání společných částí pravidly pro užívání společných částí nemovité věci a společných zařízení domu, obsaženými v těchto stanovách, v domovním řádu, byl-li přijat, v usneseních orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, včetně pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem nebo správcem technických zařízení,-----------------------------------------------------
  6. řídit se pravidly pro správu domu uvedenými v obecně závazných právních předpisech, v těchto stanovách a v usneseních orgánů společenství schválených v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami, ---------------------------------------------------
  7. udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům společenství,-----------
  8. zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí, jakož i plnění výše uvedených povinností osobami, jimž umožnil vstup do domu nebo bytu, --------
  9. oznámit společenství vlastníků do jednoho měsíce:------------------------------------
   1. nabytí jednotky do vlastnictví, -----------------------------------------------------
   2. svoji adresu (adresu pro doručování),-------------------------------------------
   3. číslo svého bankovního účtu, má-li tento zřízen a hodlá jej používat pro hrazení plateb na účet společenství,--------------------------------------------------------------------
   4. počet osob, které budou mít v bytě domácnost,-------------------------------
   5. počet osob, jež v bytě bydlí po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce;--------------------------------------------------------------------
   6. jméno a adresu osoby, jíž člen společenství přenechal byt do užívání, včetně údajů uvedených pod body iv. a v.; a----------------------------------------------------
   7. jakoukoli změnu údajů uvedených pod body ii. až vi.------------------------
  10. odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných bytech nebo společných částech nemovité věci způsobil sám nebo osoby, kterým umožnil do domu nebo bytu vstup,     
  11. umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby plynu, vody, tepla a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by bránilo umístění, údržbě, výměně a kontrole těchto zařízení, a to na výzvu společenství vlastníků, -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o níž bylo řádně společenstvím rozhodnuto, umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo jednotky prováděna uvnitř jednotky nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, pokud byl k tomu předem vyzván společenstvím vlastníků,------------------------------------------------
  13. umožnit přístup do bytu na základě předchozí výzvy společenství vlastníků ve smyslu ust. § 1182 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., pro ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, a to i opakovaně,-------------------------
  14. předat společenství k rukám statutárního orgánu ověřenou projektovou dokumentaci v případě, kdy provádí změnu stavby, -----------------------------------------------------------------
  15. oznámit svou nepřítomnost v bytě, která má být delší než dva měsíce, včetně označení osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu,  bude-li toho nezbytně zapotřebí,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. oznamovat včas, nejpozději do třiceti dnů, ode dne změny, veškeré změny a skutečnosti rozhodné pro rozúčtování nákladů na služby. -------------------------------------------

 

 1. Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen doručit statutární orgán členovi společenství nejméně tři dny před zamýšleným datem realizace přístupu.------------------------------------------------------

 

 1. Svá práva uplatňuje člen společenství vůči statutárnímu orgánu. Při konání zasedání shromáždění uplatňuje svá práva vůči shromáždění. Člen společenství zejm. uplatňuje svá členská práva při hlasování svými hlasy, právem žádat o svolání shromáždění, právem být volen do orgánů společenství.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Vlastník jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do domu. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu nebo se škoda hradí v penězích. -

 

Část III.

Pravidla pro správu domu a pozemku a

pravidla pro užívání společných částí

 

Čl. 5

Pravidla pro správu domu a pozemku

 

 1. Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. Společenství vlastníků je oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu o zajišťování některých činností správy domu a pozemku při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění.----------------------------------------------------

 

 1. Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen některému spoluvlastníku. ----------------------------------------------------------------------------

 

 1. Společenství vlastníků právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek a nakládat s ním může pouze pro účely správy domu a pozemku. K právnímu jednání, kterým společenství zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.-------------------------------------------------

 

 1. Za společenství jedná jeho statutární orgán, který zajišťuje činnosti správy, nejsou-li obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami nebo rozhodnutím orgánu společenství vyhrazeny shromáždění společenství nebo jinému orgánu společenství. --------------------------------

 

 1. Statutární orgán je oprávněn rozhodnout i bez udělení předchozího souhlasu shromáždění o:    

 

 1. nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 30.000,- Kč,-------------------------------------------------------------------------------------
 2. o zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, nebo cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 30.000,- Kč.-----------------------------------------
 3. opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci, nepřevyšují- li náklady v jednotlivých případech částku 15.000 Kč; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech.-------------------------------------------------------------

 

Čl. 6

Pravidla pro užívání společných částí nemovité věci

 

 1. Společnými částmi jsou ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi ně náležejí společné prostory, zejména vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, kotelny, lodžie, terasy a balkony přístupné ze společných prostor, výtahy, půdy, sklepy, prádelny a další prostory určené pro společné užívání. Shromáždění společenství vlastníků může schválit domovní řád, který upraví podrobnosti způsobu užívání jednotek a společných prostor. Domovní řád se vyvěšuje na nástěnce v domě. Domovní řád je závazný pro všechny členy společenství a pro další osoby vstupující do domu. ---------------------------------------------

 

 1. Člen společenství je povinen dodržovat klid, pořádek a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství.-------------------------------------------------------------------

 

 1. V případě chovu domácích zvířat je člen společenství povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a v případě vzniku znečištění toto ihned svým nákladem odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně nebezpečných druhů. ----------------------------------------------------

 

 1. Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo vytváření přepážek ve společných částech, větrání jednotky do společných vnitřních prostorů domu. --------------------------  

 

 1. V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken ve sklepě či komorách, pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.-

 

 1. Člen společenství je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby předměty umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží. ----------------------------------

 

 1. Vývěsky, nápisy a další informační zařízení mohou být v prostorách domu a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu společenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho třeba. Při zániku práva na umístění informačního zařízení se člen společenství zavazuje neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.-------------------------   

 

 1. Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky. -----------------------------------------------------------------

 

 1. Pokud člen společenství uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich uzavření a otevření bylo včas oznámeno ostatním členům společenství. K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup i za nepřítomnosti člena společenství.           

 

 1. Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou domovní uzávěry vodovodu, plynovodu, strojovny výtahu a dalších důležitých zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném.         

 

 1. Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky počínat v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu společenství a ostatním členům společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze v době od 8:00 hod. do 17:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen společenství zdrží hluku, používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace.------------------------------

 

 1. Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, zdržet se umisťování snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Část IV.

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, příspěvky na správu domu a pozemku, úhrady nákladů na služby

 

Čl. 7

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

 

 1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíce března toho roku, na který se rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství. 
 2. Rozpočet zahrnuje dvě části:-------------------------------------------------------------------------
 1. hospodaření s dlouhodobou rezervou na opravy a technické zhodnocení společných částí domu s těmito údaji:-----------------------------------------------------------------------------------
  1. zůstatek k 1. lednu,------------------------------------------------------------------
  2. tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku,-------------------------------------------------------------------------------
  3. čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí domu,-----------------------------------------------------------------------------------
  4. zůstatek k 31.12.;---------------------------------------------------------------------
 2. náklady nehrazené z dlouhodobé rezervy podle písm. a), zejména: ---------------
  1. údržba, opravy, revize a prohlídky společných částí,------------------------
  2. pojištění domu a pozemku,---------------------------------------------------------
  3. odměny členů orgánů společenství včetně povinného pojistného na veřejnoprávní pojištění,--------------------------------------------------------------------------------
  4. odměna osoby zajišťující některé činnosti správy domu a pozemku a vedení účetnictví společenství,---------------------------------------------------------------------------
  5. rozúčtování a vyúčtování nákladů na služby, včetně provedení odečtů z měřidel spotřeby vody a zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo a dalších energií,        
  6. bankovní poplatky,-------------------------------------------------------------------
  7. členské příspěvky zájmovému sdružení společenství vlastníků jednotek a výnosy,        
  8. příspěvky členů společenství na správu domu a pozemku vyjma části příspěvků určených do dlouhodobé rezervy podle písm. a),-----------------------------
  9. úroky z vkladů na bankovních účtech společenství a jiné finanční výnosy.         

 

Čl. 8

 Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

 

 1. Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové měsíční příspěvky, o jejichž výši rozhoduje shromáždění, a to--------------------------------------------------------------------
  1. stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství
   (dle ust. § 1180 odst. 2 občanského zákoníku),-----------------------------------------
  2. ve výši odpovídající podílu podlahové plochy jednotky na celkové podlahové ploše všech jednotek v domě – na ostatní náklady; Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad,-----------------------------------------------------------------------------------

 

nedohodnou-li se všichni vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku.      

 

 1. Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj – dlouhodobá rezerva. Pravidla pro jeho tvorbu, použití, jakož i výši příspěvku schvaluje shromáždění vlastníků. O mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění vlastníků, a to nejméně 3/4 většinou hlasů všech členů.---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Nevyčerpané příspěvky na správu domu a pozemku se nevypořádávají a převádí se do dalšího roku. 

 

 1. Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvím vlastníků rozhodnuto jinak, platí výše příspěvku na správu domu a pozemku platná v období předcházejícího kalendářního roku.------------

 

 1. Společenství vlastníků zajišťuje zejména tyto služby: dodávku tepla, dodávku vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu a další služby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění vlastníků.--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Na náklady na služby jsou členové společenství povinni platit měsíčně zálohy splatné společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Zálohy se stanovují na základě skutečných nákladů předcházejícího zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok.-

 

 1. Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtují takto:-----------------------------------
  1. dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; pokud nejsou v domě vodoměry, provede se rozúčtování podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování a účelu užívání,--------------------------------------------
  2. provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,-----------
  3. umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek (pokud jsou v domě instalovány),--------------------------------------------------------------------
  4. provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování,     
   1. na provozu výtahu se podílejí pouze vlastníci bytů nacházejících se v 1NP a výše,        
   2. na úklidu a osvětlení společných prostor v domě se nepodílí členové společenství, kteří nemají do těchto prostor přístup,  ------------------------------------------------
  5. dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků jednotek o jiném postupu,

nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a) až d) shromáždění vlastníků jinak.-------

 

 1. Vyúčtování záloh na služby je společenství vlastníků povinno provést nejpozději do 3 měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtování se doručí členům společenství, příp. jejich zástupcům na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní informace o provedeném vyúčtování na vývěsce v domě. Od doručení vyúčtování běží členům společenství lhůta 30 kalendářních dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. Po uplynutí této reklamační lhůty již reklamovat vyúčtování nelze. Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky. Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování jsou splatné nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení vyúčtování členovi společenství.  ----------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Stanoví-li zvláštní zákon pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlení, je člen společenství, který dluží platbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši odpovídající tomuto poplatku z prodlení. ---------------------------------------------------------------------------

 

 1. Statutární orgán je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně člena společenství na dluh a vyzvat jej k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu měsíce následujícího po upozornění statutárním orgánem, je oprávněn statutární orgán podat žalobu na zaplacení dlužné částky proti členu společenství, když veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně nákladů na soudní poplatek a náklady právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen společenství. -----------------------------

 

Část IV.

Orgány společenství

 

Čl. 9

Společná ustanovení

 

 1. Orgány společenství jsou: ----------------------------------------------------------------------------
 1. shromáždění, -----------------------------------------------------------------------------------
 2. výbor.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být jen ten, kdo je svéprávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke dni volby plně svéprávný; to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího statutárního orgánu. ---------------------------

 

 1. Členem voleného orgánu nebo voleným orgánem společenství nemůže být současně ten, jehož příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželka), registrovaný partner je členem voleného orgánu společenství. Členství v jednom voleném orgánu společenství je neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.

 

 1. Člen voleného orgánu nebo volený orgán společenství může být volen opětovně. ------

 

 1. Kdo přijme funkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.---------------------------------------------------

 

 1. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----------------

 

 1. Nenahradil-li člen voleného orgánu škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci.  ----------

 

 1. Dobrá víra členů orgánu společenství se přičítá společenství. --------------------------------

 

 1. K usnesení orgánu společenství, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením občanského zákona, nebo jde-li o usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, se hledí, jako by nebylo přijato. -----------------

 

 1. Funkční období volených orgánů nebo členů volených orgánů je pětileté. ----------------

 

 1. Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění. ------------------------------------------------------------------

 

 1. O průběhu jednání orgánu pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal zápis, případně k pořízení zápisu pověří jinou osobu. Zápis musí obsahovat nejméně údaje o místě, datu a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohou zápisu je seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové voleného orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena orgánu, který hlasoval proti přijatému usnesení, se v zápise uvede také důvod jeho nesouhlasu.   Zápis podepisuje ten, kdo jednání voleného orgánu svolal a alespoň jeden další člen orgánu. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání jsou uchovávány u jednajícího orgánu společenství vlastníků. Každý člen orgánu má právo na vydání kopie zápisu. ------------

 

 1. Každý volený orgán rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Zasedání voleného orgánu se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně sedm dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad jednání. ------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.      

 

 1. Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce ohlášen, ledaže se volený orgán usnese na jiném pořadu jednání.  Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů voleného orgánu.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Hlasování ve voleném orgánu společenství je veřejné.-----------------------------------------

 

Čl. 10

Shromáždění

 

 1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové společenství.      

 

 1. Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Shromáždění svolává statutární orgán i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou oprávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. Shromáždění je svoláváno ve lhůtě nejméně 15 dní před jeho konáním.--------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Kde se v těchto stanovách hovoří o hlasování, má se na mysli vždy hlasování s váhou  ve smyslu § 1206 z. č. 89/2012 Sb. (počet hlasů odpovídá vždy podílu každého vlastníka jednotky na společných částech) podle spoluvlastnických podílů zapsaných v katastru nemovitostí ke dni konání shromáždění, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ustanovení § 1185 odst. 2 druhá věta z. č. 89/2012 Sb. tím není dotčeno.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Jednání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.  K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu společenství včas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zasílá členům společenství na adresu uvedenou v seznamu členů. Pokud nejsou připojeny k pozvánce podklady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat označení místa, kde se člen společenství může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění.         

 

 1. Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov společenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn stanov nebo návrh usnesení.           

 

 1. Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají většinu všech hlasů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Pokud tyto stanovy nebo zákon neupravuje jinak, vyžaduje se k  přijetí rozhodnutí souhlas většiny hlasů všech členů společenství. Pokud se jedná o přijetí rozhodnutí o změně velikosti podílů na společných částech všech vlastníků jednotek – členů společenství, nebo o změně poměrů výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. Způsob rozhodování o prosté změně výše příspěvku tímto omezením není dotčen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby členové společenství rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání. ------------------------------------------------------------------------

 

 1. Každý člen je oprávněn dát se na zasedání shromáždění a při hlasování na shromáždění zastoupit kteroukoli fyzickou osobou. Plná moc musí být písemná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením zasedání.------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Každý člen společenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm vysvětlení týkající se záležitostí společenství, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k předmětu jednání shromáždění.  Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. -------------------------------

 

 1. Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Pokud se tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem konání shromáždění, nahradí společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. -------------------

 

 1. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství.------------------------------------------------

 

 1. Jednání shromáždění zahájí pověřený člen statutárního orgánu, který ověří, zda je shromáždění schopno se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání shromáždění a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede shromáždění tak, jak byl ohlášen jeho pořad, pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončení zasedání. -------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Na shromáždění hlasují členové společenství veřejně. Shromáždění se může většinou hlasů přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví postup pro tajné hlasování. -----------------------------------

 

 1. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá statutární orgán. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění k usnášení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení, výsledky voleb, pokud byly konány.  Přílohou zápisu je listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda zasedání a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání shromáždění jsou uchovávány u předsedy společenství vlastníků.

 

 1. Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, který byl přehlasován na jednání shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, aby o této záležitosti rozhodl. Zároveň může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Může též navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami za podmínek § 258 občanského zákoníku. 

 

Čl. 11

Působnost shromáždění

 

 1. Do působnosti shromáždění patří: -------------------------------------------------------------------
 1. změna stanov,----------------------------------------------------------------------------------
 2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,       
 3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
 4. schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období,-------------------------------------------------------------------
 5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování nákladů na služby na vlastníky jednotek,----------------------------------------------------------------
 6. schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí,            
 7. rozhodování o-----------------------------------------------------------------------------------
  1. členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,      
  2. změně účelu užívání domu nebo bytu,------------------------------------------
  3. změně podlahové plochy bytu,----------------------------------------------------
  4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,----------------
  5. změně podílu na společných částech,-------------------------------------------
  6. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků jednotky, 
  7. opravě, modernizaci, rekonstrukci nebo stavební úpravě společné části, není-li toto rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu,-----------------------------------
  8. o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství;  --------------
 8. udělování předchozího souhlasu:-----------------------------------------------------------
  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi 
  2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu,-----------------------------
  3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,-----------------------------------------------------------------------------------
  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil (toto ustanovení se netýká případů, kdy vlastník jednotky uzavírá zástavní smlouvu jako zástavce, ale případů, kdy zástavní smlouvu jako zástavce uzavírá společenství vlastníků),  
 9. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti, ---------------------------------------------------------------------
 10. rozhodování v dalších záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. --------------------------------------------------------

 

 1. Přijímání rozhodnutí ------------------------------------------------------------------------------------
 1. ke změně stanov dle odst. 1) a), týkající se pravidel pro správu domu a pozemku, užívání společných částí, pravidel pro tvorbu rozpočtu se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek, v ostatních případech změny stanov se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů všech vlastníků jednotek,-----------------------------------------------------------------------------
 2. k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) g) v. a odst. 1) h) iv. se vyžaduje souhlas všech  vlastníků jednotek,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) g) ii., vi., vii., h) i., iii. se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů všech vlastníků jednotek,-----------------------------------------------------------------------------
 4. k přijetí rozhodnutí dle odst. 1) b), c), d), e), f), g) i., iii., iv., viii.,  h) ii., i), j) se vyžaduje souhlas většiny hlasů všech vlastníků jednotek,---------------------------------------------------
 5. ke změně prohlášení dle odst. 1) b), jakož i k rozhodování dle odst. 1) g) ii.-vi., dochází-li ke změně prohlášení, se vyžaduje písemná dohoda všech dotčených vlastníků jednotek dle ust. § 1169 občanského zákoníku. V případě změny, která se dotýká společných částí domu, se považují za dotčené vlastníky všichni vlastníci v domě. Totéž platí v případě změny, v důsledku které dojde k zásahu do stanovených spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

 

Čl. 12

Rozhodnutí mimo zasedání

 

 1. O záležitostech spadajících do působnosti shromáždění může být rozhodováno mimo zasedání. Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství uvedenou v seznamu členů společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny údaje o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka jednotky činí třicet dní od doručení návrhu členu společenství.  ------------------------------

 

 1. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ člena společenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. ------------------------------

 

 1. Nedoručí-li člen společenství ve lhůtě třiceti dnů od doručení návrhu členu společenství statutárnímu orgánu svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členů společenství. ---------------------------------------------

 

 1. Statutární orgán oznámí členům společenství v písemné formě výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení. ---------------------------------------

 

 1. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů společenství, ledaže obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. ----------------------------------------------------

 

 1. Pokud se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílu na společných částech nemovité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku jinak, než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.  ----------

 

Čl.13

Výbor

 

 1. Statutárním a výkonným orgánem společenství je výbor. Výbor řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.----------------------------

 

 1. Za svou činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek jedná za výbor předseda. V případě jeho nepřítomnosti jednání přechází na jiného člena výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předsedy výboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.  ----------------------------------------------------

 

 1. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Výbor má tři členy. Předsedu volí výbor z řad svých členů a z jeho funkce jej odvolává.---------------------------------------------------------

 

 1. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. --------------------------------------------

 

 1. Funkce člena výboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Též může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemným prohlášením. Jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení o odstoupení. ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Čl.14

Doručování

 

 1. Písemnosti dle těchto stanov zasílá společenství vlastníků zejména:------------------------  
 1. předáním adresátovi s potvrzením o převzetí a uvedeným datem převzetí,------
 2. zasláním prostřednictvím držitele poštovní licence,------------------------------------
 3. zasláním prostřednictvím elektronické pošty.--------------------------------------------

 

 1. Pro účely těchto stanov je dnem doručení zásilky:----------------------------------------------
 1. v případě doručování dle odst. 1 písm. a) tohoto čl. den, který je uveden jako den převzetí.       
 2. v případě doručování dle odst. 1 písm. b) tohoto čl. den, kdy bylo doručení vykázáno u držitele poštovní licence. V případě, že byla zásilka doručujícím provozovatelem poštovní služby v důsledku bezvýsledného pokusu zásilku doručit adresátovi uložena, je dnem doručení desátý den od uložení zásilky. Zásilky zasílané do evropských států se považují za doručené desátým pracovním dnem po dni odeslání. V případě zásilek do mimoevropských států se zásilky považují za doručené patnáctým pracovním dnem po dni odeslání.---------------------------
 3. v případě doručování dle odst. 1) písm. c) tohoto článku den, kdy adresát potvrdil doručení zprávy.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Členům společenství vlastníků bude doručováno na adresu uvedenou v katastru nemovitostí případně na adresu pro doručování, kterou členové sdělí statutárnímu orgánu společenství.------

 

 1. Písemná podání určená pro společenství vlastníků nebo jeho orgánům budou, pokud nebude určeno nebo dohodnuto jinak zasílány na adresu jeho sídla. --------------------------------------------

 

Čl. 15

Závěrečné ustanovení

 

Tyto stanovy byly přijaty usnesením Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Žatecká 16/8 Praha 1,  konaném dne 29.9.2015.----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zápis ze shromáždění majitelů bytových jednotek Žatecká 16/8 Praha1,

konané dne 29.9.2015 v Praze 1, Žatecká 16/8

 

1)Po kontrole prezenční listiny příloha č.1. bylo konstatováno, že shromáždění je schopné usnášení. Na shromáždění se dostavil zástupce MČ  pověřený zastupováním MČ Praha

a JUDr. Evou Nohejlová, notářka v Praze se sídlem v Praze 4,  Svatoslavova 24/849

 

2)Shromáždění bylo seznámeno s dopadem změn občanského zákoníku na fungování

SVJ a se změnami ve stanovách SVJ které bylo nutno podle tohoto zákoníku

přepracovat. Stanovy byly předloženy a předány všem členům Společenství vlastníků v tištěné nebo elektronické podobě.

 

3)Shromáždění všemi přítomnými vlastníky byly nové stanovy jednohlasně schváleny

s těmito změnami proti předloženým:

Čl.9. Společná ustanovení odstavec 1)

Orgány společenství jsou a) shromáždění, b) výbor.

Čl.14 Kontrolní komise – byl vypuštěn

Čl.15 Prvními členy statutárního orgánu jsou – byl vypuštěn

 

4)notářka JUDr. Eva Nohejlová provedla o tomto notářřský zápis

 

5)Proběhla volba výboru Společenství vlastníků

        Schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Žatecká 16/8 Praha 1  se sídlem 

        Praha 1, Žatecká 16/8, PSČ 110 00, odvolala členy výboru:

        Františka Bláhu, nar. 7. 6. 1955, pobytem Praha 1 - Josefov, Žatecká 16/8,

        Janu Filipovou, nar. 11. 2. 1953,  pobytem Praha 1 - Josefov, Žatecká  16/8,

        Ing. Jana Jeřábka, nar. 14. 11. 1950, pobytem Praha 1 - Josefov,    Žatecká 16/8,

        ke dni 29. 9.  2015.

        a zvolila na další funkční období ode dne 29. 9. 2015 do funkce členů výboru

        společenství vlastníků totožné osoby:

        Františka Bláhu, nar. 7. 6. 1955, pobytem Praha 1 - Josefov, Žatecká 16/8,

        Janu Filipovou, nar. 11. 2. 1953,  pobytem Praha 1 - Josefov, Žatecká  16/8,

        Ing. Jana Jeřábka, nar. 14. 11. 1950, pobytem Praha 1 - Josefov,    Žatecká 16/8,

  

6)V krátké přestávce jednání si výbor Společenství vlastníků zvolil

za předsedu výboru Františka Bláhu.

 

 1. Shromáždění bylo seznámeno s hospodařením SVJ za rok 2014

 

8)Shromáždění bylo seznámeno s plánovanými opravami v budově SVJ Žatecká:

výměnou zámku ve vstupních dveřích u budovy a instalací dalšího zámku

u dveří před prostorem výtahu,výběrem firmy a instalací kamerového systému na ochranu domu, po dokončení opravy balkonů a úklidu dvora provede výbor SVJ výběr firmy na opravu dvora a jeho parkovou úpravu , členové společenství budou seznámeni

a případně odsouhlasí náklady na tyto úpravy.

 

 

Výbor děkuje všem za účast.

Za výbor společenství            Jana Filipová, Jan Jeřábek a František Bláha